TERMA-TERMA PERKHIDMATAN

Sila baca Syarat Perkhidmatan berikut sebelum menggunakan "FUJIFILM Prints & Gifts" yang disediakan oleh FUJIFILM Malaysia Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat kami"). Jika anda bersetuju dengan terma, anda boleh mendaftar untuk Perkhidmatan yang ditakrifkan di sini. Dengan mendaftar sebagai pengguna untuk Perkhidmatan, anda dianggap telah membaca dan menerima Terma-terma Perkhidmatan ini yang membentuk perjanjian yang mengikat antara anda dan Syarikat kami.

Syarat Perkhidmatan FUJIFILM Prints & Gifts

Perkara 1 Garis panduan perkhidmatan

"FUJIFILM Prints & Gifts" (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan") bermaksud perkhidmatan berikut yang disediakan oleh Syarikat kami melalui internet kepada pelanggan yang tinggal di Malaysia:
 1. Pelbagai perkhidmatan dagangan yang berkaitan dengan cetakan:
  Kami meletakkan pesanan untuk pelbagai perkhidmatan dagangan yang berkaitan dengan cetakan yang diterima daripada pelanggan melalui sistem pengurusan pesanan kami yang diuruskan samada oleh Syarikat kami atau kedai yang didaftarkan dengan kami untuk menyediakan perkhidmatan tersebut kepada pelanggan (kemudian dirujuk sebagai kedai berdaftar).
 2. Perkhidmatan storan imej:
  Perkhidmatan untuk menyimpan data imej yang dihantar oleh pelanggan dalam sistem penyimpanan data imej yang diuruskan oleh Syarikat kami atau untuk membuat imej fotobook yang secara automatik memilih dan menyimpan imej mengikut teknologi proprietari kami, kemudian memberitahu pelanggan imej fotobook yang telah siap untuk tontonan pelanggan.
 3. Perkhidmatan penerbitan imej:
  Kami menerbitkan imej yang dikumpulkan dari pelanggan dan/ atau dipilih oleh pelanggan dari imej yang disimpan dalam sistem storan data imej kami, atau gambar fotobook, dan juga kami berkongsi dan menerbitkan di tapak SNS syarikat lain.
 4. Perkhidmatan lain yang akan diperkenalkan oleh Syarikat kami dari semasa ke semasa:

Perkara 2 Skop Liputan Terma ini

Syarat Perkhidmatan ini akan membentuk perjanjian yang mengikat antara anda dan Syarikat kami mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Perkara 3 Kewajipan Pelanggan / Syarat pembayaran

 1. Anda dikehendaki membayar untuk barangan yang dipesan dalam mata wang tempatan tanpa had ke atas cukai, duti, pelepasan kastam jika ada. Anda akan membayar harga apabila membuat pesanan sama ada melalui transaksi kredit/ debit melalui pembayaran rasmi kami atau cara lain yang dipersetujui oleh anda sebagai pelanggan. Syarikat boleh menolak permintaan anda untuk Perkhidmatan jika anda gagal membuat pembayaran yang sah untuk Perkhidmatan.
 2. Dengan syarat pelanggan telah membuat bayaran yang sah, pelanggan akan menerima barangan yang dipesan melalui Perkhidmatan dengan cara yang dia pilih. Jika Pelanggan memilih untuk menerima barangan tersebut dari kaunter hadapan mana-mana kedai berdaftar, kecuali jika dinyatakan sebaliknya, pelanggan perlu mengunjungi kedai berdaftar yang dipilih dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pesanan yang dipesan.
 3. Pelanggan bertanggungjawab untuk semua kos komunikasi yang berlaku semasa mengakses perkhidmatan ini dan akan memberikan pengesahan tambahan dan/ atau maklumat seperti dan apabila diperlukan oleh Syarikat kami.
 4. Walau apa pun yang dinyatakan di sini, Syarikat kami mempunyai hak eksklusif untuk menerima atau menolak mana-mana pesanan anda atas apa jua sebab, atau mengurangkan kuantiti yang dibekalkan terhadap pesanan anda yang dibuat tanpa memberi notis kepada anda. Syarikat selanjutnya berhak untuk menggantikan tanpa memperhatikan apa-apa bahan yang digunakan dalam pengeluaran barangan anda yang dipesan dalam kes kekurangan bahan dengan syarat kualiti dan spesifikasi tidak dikompromi.

Artikel 4 Pendaftaran pengguna

 1. Pelanggan yang ingin menggunakan Perkhidmatan tersebut dianggap telah bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini dan akan memohon pendaftaran pengguna mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Syarikat. Anda mestilah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk memohon pendaftaran pengguna.
 2. Apabila permohonan pendaftaran pengguna diterima daripada pelanggan, Syarikat akan mengkaji semula kandungan notifikasi tersebut, meluluskan pelanggan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Syarikat, dan mendaftarkan Pelanggan sebagai pengguna Perkhidmatan dengan syarat Syarikat mempunyai hak eksklusif untuk menerima atau menolak pendaftaran anda sebagai pengguna Perkhidmatan.
 3. Sekiranya berlaku perubahan kepada maklumat yang diberikan dalam pendaftaran pengguna, pelanggan hendaklah dengan segera memaklumkan Syarikat dengan cara yang ditentukan oleh Syarikat.

Perkara 5 Alamat e-mel / kata laluan yang didaftarkan

 1. Pelanggan hendaklah mengakses perkhidmatan ini dengan menggunakan alamat e-mel berdaftar (dan kata laluan khusus pelanggan (selepas ini dirujuk sebagai "kata laluan") yang disediakan untuk pendaftaran pengguna.
 2. Anda akan mengurus alamat e-mel berdaftar anda dan kata laluan pada risiko anda sendiri. Kecuali yang dibenarkan dengan jelas oleh kami, anda dikehendaki mendaftarkan alamat e-mel berdaftar anda/ kata laluan untuk tujuan menggunakan perkhidmatan ini. Anda tidak boleh membenarkan penggunaan alamat e-mel berdaftar dan kata laluan oleh pihak ketiga.
 3. Sekiranya alamat e-mel/ kata laluan yang didaftarkan telah digunakan oleh pihak ketiga tanpa kebenaran, pelanggan hendaklah dengan serta-merta memberitahu Syarikat tentang penggunaan yang tidak dibenarkan. Apabila menerima notis sedemikian daripada pelanggan, kami akan mengambil tindakan segera untuk mengelakkan penggunaan alamat/ kata laluan e-mel yang dianggap perlu oleh Syarikat. Walau apa pun, kami tidak menjamin ketepatan, kecukupan dan kesempurnaan surat-menyurat yang diterima oleh Syarikat kami.
 4. Anda hendaklah bertanggungjawab atas semua risiko dan akibat yang timbul daripada sebarang penggunaan tidak sah alamat e-mel/ kata laluan anda oleh pihak ketiga atau sebaliknya. Anda akan menanggung rugi dan melindungi Syarikat kami daripada apa-apa kerosakan atau kerugian yang dialami oleh syarikat kami atau kedai berdaftar disebabkan penggunaan alamat e-mel/ kata laluan anda yang tidak dibenarkan.

Perkara 6 Pengendalian maklumat pelanggan

 1. Apabila anda menggunakan perkhidmatan ini, maklumat berikut (selepas ini dirujuk sebagai "Maklumat Penggunaan") yang dihantar ke Sistem Resit Pesanan / Sistem Penyimpanan Data Imej yang diuruskan oleh Syarikat akan direkodkan dan disimpan dengan cara yang sesuai:
  • Nama, alamat, nombor telefon anda, alamat e-mel pengguna berdaftar anda, butiran kad kredit untuk penyelesaian pembayaran, alamat penghantaran barang, alamat pihak ketiga untuk tujuan mencetak kad pos dan sebagainya.
  • Data imej yang disediakan oleh anda semasa menggunakan Perkhidmatan.
 2. Kami akan menggunakan Maklumat Penggunaan untuk tujuan berikut sahaja:
  • Untuk membuat pelbagai produk berkaitan cetak untuk pelanggan
  • Untuk membuat pesanan untuk pelbagai perkhidmatan produk berkaitan cetak untuk pelanggan
  • Untuk membuat imej fotobook dan memberitahu pelanggan penyelesaian imej fotobook untuk tontonan
  • Untuk mengekalkan maklumat tempahan pelanggan untuk memudahkan pesanan masa depan
   Tertakluk kepada persetujuan pelanggan, untuk menerbitkan kepada pelanggan berhubung perkhidmatan melalui pos atau sebaliknya
  • Untuk membuat data statistik dengan cara yang tidak mendedahkan data pelanggan individu

Perkara 7 Pendedahan Maklumat Pelanggan

Kami tidak akan mendedahkan atau memberikan Maklumat Pengguna kepada mana-mana pihak ketiga melainkan jika terdapat di bawah mana-mana yang berikut:
 1. anda telah memberikan persetujuan anda;
 2. pendedahan kepada suatu kedai berdaftar untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan;
 3. mempercaya kerja yang diperlukan kepada pihak ketiga untuk menyediakan produk / perkhidmatan yang dipesan;
 4. mewakilkan perniagaan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian Perkhidmatan;
 5. untuk tujuan pembayaran barangan / perkhidmatan yang berkaitan dengan pesanan pelanggan;
 6. sekiranya suatu penggabungan, penstrukturan semula korporat, penjualan atau pemindahan perniagaan atau untuk apa-apa sebab lain;
 7. pendedahan adalah perlu untuk melindungi kehidupan manusia dan hak asasi manusia;
 8. apabila pendedahan dikehendaki oleh undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan.

Perkara 8 Padam pendaftaran pengguna

Anda boleh mengalih keluar pendaftaran pengguna pada bila-bila masa dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk Perkhidmatan. Anda juga boleh meminta Syarikat menghapus pendaftaran pengguna dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
 1. Anda sedar bahawa jika anda memadam pendaftaran pengguna, anda tidak akan dapat terus menggunakan Perkhidmatan selanjutnya.

Perkara 9 Pembatalan pendaftaran pengguna

 1. Dalam menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju bahawa anda tidak akan melanggar terma Perjanjian ini atau menggunakan Perkhidmatan ini untuk sebarang aktiviti penipuan, jenayah atau menyalahi undang-undang. Sekiranya anda melanggar mana-mana terma di dalam ini, Syarikat berhak tanpa notis kepada anda, untuk membatalkan pendaftaran pengguna anda dengan serta-merta.
 2. Syarikat berhak untuk membatalkan atau menolak sebarang pendaftaran pengguna yang tidak digunakan selama lebih daripada satu tahun dari tarikh pendaftarannya.
 3. Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kesulitan, kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh pembatalan, pemecatan atau penyingkiran pendaftaran di bawah dua perenggan yang terdahulu.

Perkara 10 Waranti Pelanggan

Anda menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk tindakan berikut:
 • Melaporkan atau menyediakan fakta palsu dalam pendaftaran pengguna dan penggunaan Perkhidmatan;
 • Menghalang maklumat dan program Perkhidmatan;
 • Menghantar atau menulis program komputer yang berbahaya, bahan yang mengandungi virus atau mana-mana kod yang rosak;
 • Melanggar harta intelektual, hak cipta, melanggar privasi dan hak-hak lain Syarikat kami, kedai berdaftar dan mana-mana pihak ketiga;
 • Untuk memfitnah, menyalahgunakan, menyinggung perasaan, mencacatkan reputasi dan kehormatan Syarikat, kedai berdaftar dan mana-mana pihak ketiga;
 • Mengganggu perniagaan Syarikat kami, kedai berdaftar dan mana-mana pihak ketiga;
 • Untuk menyiarkan atau menghantar maklumat, audio atau visual gambar yang lucah, ganas, menyalahi undang-undang, mengancam atau tidak sesuai;
 • Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketenteraman awam dan akhlak, perbuatan yang melanggar undang-undang dan tata cara;
 • Melakukan atau menjalankan perbuatan yang bertujuan untuk kegiatan perniagaan yang mensasarkan jumlah orang yang tidak ditentukan;
 • Untuk melaksanakan atau menjalankan apa-apa perbuatan yang boleh mengganggu operasi Perkhidmatan;
 • Untuk melaksanakan atau menjalankan apa-apa tindakan lain yang dianggap tidak sesuai oleh Syarikat kami;
Walau apa pun yang dinyatakan di sini, Syarikat kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan yang dikemukakan oleh anda dan kami berhak untuk membatalkan, menghapus atau menolak pesanan anda untuk mencetak atau mengeluarkan semula kandungan anda yang dikemukakan dan anda berjanji untuk menanggung rugi terhadap semua tuntutan, tindakan atau apa-apa liabiliti yang timbul daripada pelanggaran mana-mana Syarat Perkhidmatan ini.

Perkara 11 Perubahan Syarat ini

Syarikat berhak untuk mengubah, mengemaskini dan mengubahsuai terma-terma ini mengikut budi bicara dan mutlak kami, tanpa memberikan notis terlebih dahulu. Dengan syarat bahawa pemberitahuan tentang sebarang perubahan, pengemaskinian atau pengubahsuaian akan ditunjukkan di laman web kami.

Perkara 12 Pemberhentian penggunaan Perkhidmatan oleh undang-undang atau disebabkan oleh force majeure

Kami akan memberitahu anda jika operasi Perkhidmatan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan atau mana-mana perintah mahkamah di mana Perkhidmatan akan dihentikan dengan serta-merta. Tiada persetujuan terlebih dahulu diperlukan daripada pelanggan untuk pemberhentian Perkhidmatan di bawah ini.
 1. Tiada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidakpatuhan atau penangguhan dalam pelaksanaan kewajiban mereka di sini disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalan pihak mana pun termasuk tanpa batasan, banjir, peperangan, rusuhan, mogok, permusuhan, kekecohan awam, gempa bumi, atau mana-mana bencana.
 2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada pelanggan untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang dialami oleh pelanggan disebabkan pemberhentian perkhidmatan atau ketidakpatuhan kewajiban atas alasan yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya.

Perkara 13 Padam maklumat pengguna / penggunaan dan sebagainya.

 1. Syarikat mungkin atas budi bicara dan mutlaknya memadam apa-apa maklumat pengguna tanpa persetujuan anda sekiranya Syarikat berpendapat bahawa, maklumat pengguna berdaftar anda menghalang pengurusan dan pengendalian Perkhidmatan, atau melanggar mana-mana terma Perjanjian ini.
 2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang dialami pelanggan secara langsung atau tidak langsung oleh pemotongan pengguna dan / atau Maklumat Penggunaan di bawah Perkara 13 (1) di sini.

Perkara 14 Notis

Notis dari Syarikat kepada pelanggan disifatkan telah diterima oleh pelanggan apabila dihantar melalui e-mel yang dialamatkan ke alamat e-mel berdaftar.

Perkara 15 Peruntukan khas

Dalam hal keadaan tertentu yang berbeza dari Syarat Perkhidmatan ini ditetapkan untuk barang dan perkhidmatan individu yang disediakan melalui Perkhidmatan, terma dan syarat tersebut akan mengatasi syarat-syarat dalam Syarat Perkhidmatan ini.

Perkara 16 Percetakan dan pemprosesan imej

 1. Kami boleh meminta anda menghantar semula data imej anda, jika data imej kami rosak secara tidak sengaja atau disebabkan kejadian yang tidak dijangka.
 2. Anda dinasihatkan untuk menyimpan semua data asal imej yang dimuat naik atau dikemukakan kepada kami untuk membenarkan penyerahan semula atau penyerahan balik sekiranya imej digital yang diserahkan rosak atau hilang dengan syarat kami tidak akan bertanggungjawab untuk pampasan untuk apa-apa kerosakan kepada data imej yang dihantar dari pelanggan kepada Syarikat kami.
 3. Anda sedar bahawa disebabkan perbezaan dalam monitor, perkakasan, tetapan dan sebagainya atau kaedah paparan dan penciptaan, imej yang ditunjukkan pada monitor komputer anda dan produk yang anda terima mungkin berbeza. Pulangan dan pertukaran untuk sebab-sebab ini tidak boleh diterima. Produk yang rosak disebabkan kecacatan atau proses pembuatan, penghantaran atau kegagalan untuk memenuhi spesifikasi pesanan boleh ditukar tertakluk kepada persetujuan Syarikat kami.
 4. Dalam perkhidmatan storan imej, imej akan dimampatkan secara automatik berdasarkan data imej yang dihantar dari pelanggan tidak menjejaskan cetakan selesai, dan boleh disimpan dalam sistem kami. Kami tidak akan melayan apa-apa tuntutan untuk pampasan atau pembayaran balik kerana pemampatan imej asal dan / atau pengembalian barang dagangan yang dicetak dari imej storan.
 5. Anda bersetuju bahawa cetakan data imej yang dihantar dari pelanggan tidak melanggar undang-undang hak cipta intelektual, hak cipta, hak potret dan lain-lain perkara yang dilarang yang disebut dalam Perkara 10 dari Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya kami berpendapat bahawa ada kemungkinan bahawa cetakan data imej yang diterima daripada pelanggan melanggar hak harta intelektual pihak ketiga, atau melanggar mana-mana peruntukan di dalamnya, kita akan mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis kepada pelanggan, menolak mencetak imej dan memadamkan atau mengeluarkan imej tanpa menjejaskan hak kita untuk menguatkuasakan Perkara 13 di sini. Walau apa pun yang dinyatakan di sini, kami tidak akan bertanggungjawab untuk pemantauan dan penghapusan imej yang disimpan dalam sistem penyimpanan data imej kami.

Perkara 17 Pendedahan dan perkongsian Imej yang disimpan

 1. Perkongsian awam, penghasilan semula dan pengubahsuaian imej mana-mana pelanggan yang disimpan di dalam sistem storan data imej kami oleh pelanggan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di sini adalah adalah risiko pelanggan sendiri. Syarikat kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa akibat yang timbul daripadanya. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mendapatkan persetujuan daripada mana-mana pemilik pihak ketiga yang berkenaan, untuk perkongsian, penyalinan, pemgeluaran dan pengubahsuaian mana-mana imej yang dimuat naik atau disimpan dalam sistem storan data imej kami.
 2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk tuntutan yang timbul daripada apa-apa kerosakan kepada data imej yang disimpan dalam sistem penyimpanan data imej kami.
 3. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan semua isu antara anda dan pihak ketiga yang lain, dengan perbelanjaan dan tanggungjawab anda sendiri tanpa melibatkan Syarikat kami dengan apa jua cara.

Perkara 18 Gangguan / pemansuhan perkhidmatan

 1. Kami mungkin menggantung atau menggantung sementara sebahagian atau semua Perkhidmatan tanpa memberi notis kepada pelanggan terlebih dahulu di bawah mana-mana keadaan berikut.
  • Apabila kami menjalankan penyelenggaraan, pemeriksaan, perubahan, dan / atau penyelesaian masalah secara berkala atau segera, peralatan / sistem yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan;;
  • Apabila sukar untuk menyediakan Perkhidmatan kerana force majeure seperti kebakaran, pemadaman atau bencana alam;
  • Apabila terdapat kerosakan atau kerosakan dalam sistem komunikasi;
  • Apabila Syarikat menangguhkan atau menghentikan perkhidmatan sementara kerana kegagalan operasi atau teknologi atau perubahan, atau di mana Syarikat kami menentukan atas budi bicara mutlaknya bahawa ia adalah sukar atau mustahil untuk terus menyediakan Perkhidmatan;
  Kami boleh menghentikan penyediaan semua atau sebahagian daripada perkhidmatan ini dengan memberi tempoh notis tidak kurang daripada satu (1) bulan.
 2. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelemahan atau kerosakan yang disebabkan oleh pelanggan kami akibat penamatan atau penghapusan Perkhidmatan ini.

Perkara 19 Tanggungan Pelanggan

Kami akan bertanggungjawab terhadap semua kerugian, kos (termasuk kos peguam cara) dan kerosakan yang dialami oleh Syarikat kami atau kedai berdaftar untuk apa-apa gangguan yang menyebabkan Perkhidmatan disebabkan pelanggaran mana-mana terma Syarat Perkhidmatan ini atau yang melanggar undang-undang penggunaan Perkhidmatan.

Perkara 20 Pertikaian antara Pelanggan dan Pihak Ketiga

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang timbul antara anda dan pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, anda akan menyelesaikan pertikaian dengan kos anda sendiri.

Perkara 21 Tanpa Liabiliti kepada Pelanggan

Seperti yang diperuntukkan di dalam ini, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh pelanggan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan ini.

Perkara 22 Undang-undang yang Terpakai

Perjanjian Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia.

Perkara 23 Bidang kuasa

Sekiranya berlaku sebarang pertikaian antara Syarikat dan Pelanggan yang timbul daripada Syarat Perkhidmatan ini atau Perkhidmatan yang diberikan di bawah ini, pihak-pihak adalah tertakluk kepada bidang kuasa Mahkamah di Malaysia Barat.